top of page

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”)

บริษัท เคเชอร์ เพย์เมนท์ จำกัด (“Ksher”) ในฐานะของผู้ให้บริการช่องทางการรับชำระเงิน เคารพความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถูกจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปี 2544 และ เคเชอร์ ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายในการขอความยินยอมจากร้านค้าในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องด้วยผู้ควบคุมข้อมูลนั้นจะดำเนินการภายใต้กฎหมายที่กล่าวถึงในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปี 2562

 

โดยการกระทำใดที่เกิดขึ้นกับระบบของ Ksher ทั้งผ่านทางช่องทาง เว็บไซต์, ช่องทางการรับชำระเงินใดๆ หรือโดยใช้เว็บไซต์ระบบ Ksher (“เว็บไซต์”) นั้น กล่าวคือผู้ใช้ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบบของ Ksher และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทั้งหมดโดยระบบ Ksher

 

ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเอกสารใดที่เป็นภาษาอังกฤษกับเอกสารในภาษาอื่นๆนั้น ให้ถือเอาเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ระบบของ Ksher นั้นมีสิทธิแก้ไข, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โดยนำนโยบายที่ได้มีการปรับปรุงแล้วนั้นแนบ/วาง บนเว็บไซต์ การสื่อสารหรือการใช้บริการระบบของ Ksher อย่างต่อเนื่องนั้น ถือเป็นการยอมรับนโยบาย เว้นแต่จะแจ้งให้ Ksher ทราบเป็นอย่างอื่น

 

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องให้ไว้กับระบบของ Ksher เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ที่อีเมล, หรือข้อมูลใดที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ ข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บ, รวบรวม และถูกใช้ในการประมวลผลโดย Ksher เป็นครั้งคราว

 

2.การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้นเป็นไปโดยความสมัครใจ อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบบของ Ksher อาจจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารหรือให้บริการสิ่งที่ผู้ใช้บริการร้องขอได้

 

 

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ

3. ผู้ใช้บริการยินยอมในที่นี้ว่าอาจจะมีการรวบรวม, รักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างแต่ไม่ได้จำกัดเพียง: -

การสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

ส่งข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับกิจกรรม, โปรโมชั่น, สื่อการตลาดและข้อมูลในการขยายกิจกรรมในอนาคต

ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับความชอบหรือความสนใจส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือทำสถิติและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการให้ดียิ่งขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

4.หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้ Ksher ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วนั้น โปรดแจ้ง Ksher โดยติดต่อตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 

 

การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

5. ระบบของ Ksher อาจว่าจ้างบริษัท, ผู้ให้บริการ, หรือบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่ในนามของบริษัท และอาจให้การเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้นแก่บุคคลที่สาม ตัวอย่างตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (ซึ่งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์):

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ให้บริการในการคีย์ข้อมูล

หน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและของรัฐบาล

ผู้ซื้อที่มีศักยภาพในการรับโอน เมื่อเกิดกรณีที่มีการปฏิรูปองค์กรหรือจำหน่ายธุรกิจหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจ

 

หลักการเกี่ยวกับรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว

6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บไว้ที่ระบบของ Ksher จะถูกเก็บเป็นความลับตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Ksher ตามที่กฎหมายบังคับซึ่งอาจมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว

7. Ksher จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ Ksher เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องและจำเป็นที่สามารถตระหนักถึงความต้องการของผู้ใช้บริการได้

8. Ksher จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้นเพื่อเสนอให้ผู้ใช้บริการมีตัวเลือกและบริการที่ดีขึ้นเท่านั้น

9. Ksher จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับองค์กรภายนอกใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ, ถูกร้องขอตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนหน้านี้แล้ว

10. พนักงานทุกท่านและบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการจะต้อง

ปฏิบัติตามข้อผูกพันในการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ

11. ความพยายามตามสมควรและขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมดที่จัดทำขึ้นนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ถูกเก็บไว้นั้นได้รับการปรับปรุงและคุ้มครองจากการสูญเสีย, การนำไปใช้ในทางที่ผิด, การปรับเปลี่ยน, การเข้าถึงหรือเปิดเผย หรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจ

 

 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการสอบถาม

12. ภายใต้ข้อยกเว้นที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ถูกบังคับใช้ ผู้ใช้บริการอาจะร้องขอเพื่อเข้าถึงการแก้ไขหรือทำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ไม่ถูกต้อง, ไม่สมบูรณ์, ทำให้เข้าใจผิด หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบของ Ksher ได้โดยติดต่อ info.Thailand@ksher.com

 

13. โปรดทราบว่าในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบ Ksher นั้น ระบบ Ksher จะหยุดการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการเมื่อได้รับคำขอในการเพิกถอนดังกล่าวแล้ว และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับระบบของ Ksher นั้นจะถูกยกเลิก

 

14. ระบบของ Ksher ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการประมวลผลคำขอเข้าถึงข้อมูลใดร้องขอโดยผู้ใช้บริการ

bottom of page